KONTAKT

  • tel. +48 799 010 745

  • biuro@gardenofwords.pl

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Garden of Words sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za KRS 0000973765, REGON 522114751, NIP 7011089585;
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  4. odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii oraz jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę – spółki powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem;
  5. dane zgromadzone podczas rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy lub krócej w przypadku odwołania zgody;
  6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
  7. u Administratora działa inspektor ochrony danych, który jest dostępny w siedzibie Administratora i pod adresem e-mail: iod@gardenofwords.pl;
  8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym uczestniczenie w procesie rekrutacji.